DOD na TUKE 2019

Projekt s názvom DOD na TUKE 2019 je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť a predstaviť akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt   s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.

TUKE si v tomto roku pripomína vzácne výročia narodenia a smrti  slovenského velikána Milana Rastislava Štefánika a preto je to aj motívom tohto ročníka podujatia. Jedným z cieľov Roka M. R. Štefánika na TUKE je, aby mladá generácia na Slovensku bližšie spoznala osobnosť fenomenálneho rodáka, ktoré počas svojho života vytvoril a dosiahol.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov  a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy.