O projekte

Projekt s názvom Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť a predstaviť akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt   s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.

TUKE si v tomto roku pripomína 160. výročie narodenia velikána vedy  a techniky, úspešného slovenského vedca Aurela Stodolu a preto aj motív tohto ročníka DOD znie „Nastav svoje DNA na ÚSPECH“. Jedným z cieľov Roka Aurela Stodolu na TUKE je, aby mladá generácia na Slovensku spoznala osobnosť fenomenálneho vedca a hodnoty, ktoré počas svojho života vytvoril.

Býva dobrým osvedčeným zvykom, že počas tohto dňa prebiehajú rôzne sprievodné akcie, ktorých cieľom je pútavou formou poučiť a obohatiť návštevníkov, aby ich návšteva nebola len fyzickou prehliadkou budov  a laboratórií, ale zdrojom poučenia a zábavy.